Facebook
Misja Grupa 5000+ audycji Kino Czat Kryzys? Napisz
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Wiejska 12
Jutro
20:00
Firma na emigracji
Pon
21:00
Wydanie Główne
Słuchaj radia
Jan Fijor zaprasza (10)
przedwczoraj
Żydzi, nieruchomości i dolary
Janek odpowiada na listy i komentarze oraz wdaje się w długą i ciekawą rozmowę z 2 dzwoniącymi słuchaczami.
Wydanie Główne (13)
4 dni temu
Cejrowski - wolnościowiec czy protekcjonista?
Czy lepiej przepłacać za polskie produkty? Dopłata do elektrycznych pojazdów. Tragiczne skutki zakazu handlu w niedzielę. Hugo standuperem? Kogo warto przekonywać? LEM.
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: 2010-06-15

David Allen - Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywnoœci

Nadający:

Program Getting Things Done (GTD) powsta³ w³aœnie po to, byœ móg³ wreszcie zwolniæ tempo, zrezygnowaæ z przyt³aczaj¹cych obowi¹zków i uwolniæ siê od wiecznej presji zegarka. Jest to najbardziej spójny, intuicyjny i wydajny system racjonalizacji zadañ, jak istnieje w chwili obecnej na rynku. WyobraŸ sobie, ¿e w kilka tygodni osi¹gasz wewnêtrzn¹ równowagê, harmoniê, a co za tym idzie, lepsze wyniki. Skoro uda³o siê to milionom wyznawców techniki GTD na ca³ym œwiecie, z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿esz za³o¿yæ, ¿e uda siê i Tobie! Czy nie szkoda Ci czasu, by ci¹gle cierpieæ na jego brak? Koniec z pogoni¹ za uciekaj¹cymi terminami!

KOMENTARZE

Barrett 2012-09-20

Szacun, musiałbym z rok trenować tak dobrą dykcję. GTD stosuję i polecam.

Dodaj komentarz...
Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt