Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Jutro
21:00
Wydanie Główne
Wto
21:00
„Luźne Gatki” z ByteEaterem
Słuchaj radia
Wydanie Główne (1)
5 dni temu
LEWICA DZIAŁA RAZEM Z WOLNOŚCIOWCAMI?
#OtwieraMY - obywatelskie nieposłuszeństwo przeciw kwarantannie. Kolejne biznesy działają wbrew zakazowi. Atak na Kapitol i bany dla Donalda Trumpa. Czy żyjemy w dyktacie korporacji. Brak...
Świat Kamila C. | Biznes | Wywiady
5 dni temu
Finanse osobiste - Jacek Gacoń |#574
Jacek Gacoń Expert od finansów osobistych. W 2014 roku stworzył blog o tematyce finansów osobistych: https://jakdorobic.pl/. Główna idea bloga to polepszanie budżetu osobistego poprzez...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: 2012-10-10

Chile i Wenezuela - czyli jak socjalizm nie działa

Nadający:

Piotr Zapałowicz - zwycięsca konkursu magistra PAFERE opowiada nam o Chile i Wenezueli. Porównujemy polityki gospodarcze obu państw. Zapraszamy też na najbliższą konferencję fundacji, która odbędzie się już 19-21 października.

KOMENTARZE

Towarzysz Wiesław 2012-10-10

Przeciwnicy ustroju socjalistycznego dobrze zdają sobie spra­wę z tego, iż socjalizm zakorzenił się w świadomości mas pra­cujących tak głęboko, że otwarte wystąpienie przeciw, jego pod­stawom społeczno-ekonomicznym jest pozbawione szans. Nie ma też dziś w naszym kraju klas, które mogłyby stanowić trwałą bazę społeczną dla forsowania otwarcie antysocjalistycznego programu. Z takim programem elementy antysocjalistycz­ne, siły reakcji społecznej nie są w stanie wystąpić. Dlatego też skrupulatnie ukrywają rzeczywisty sens i cele polityczne swych działań pod osłoną haseł „naprawy socjalizmu” czy „demokra­tycznego socjalizmu”. Głównym sprzymierzeńcem tych sił anty­socjalistycznych i reakcyjnych stał się rewizjonizm. 
 
Rewizjonizm zrodził się w ruchu robotniczym pod koniec XIX wieku jako prąd oportunistyczny, jako ideologia ugody z burżuazją, której rzeczywistym celem było podporządkowa­ne proletariatu panowaniu burżuazji. Taką samą rolę społeczną odgrywa rewizjonizm i dziś, jakkolwiek odmienne warunki historyczne inaczej kształtują jego konkretne przejawy w poszcze­gólnych krajach socjalistycznych. 
 
Rewizjonizm — to zespół pojęć teoretycznych i wynikających z nich praktycznych działań politycznych, stojących w sprzeczności z podstawowymi zasadami marksizmu-leninizmu, osłabiających i rozbrajających klasę robotniczą oraz jej partię w walce z reakcją, z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami socjalizmu. U podstaw teoretycznych pojęć i politycznej prak­tyki rewizjonizmu leży ideologia burżuazyjna. Tezy rewizjonistyczne są z reguły powtórzeniem tez partii socjaldemokra­tycznych w krajach zachodnich, są wyrazem adaptacji określo­nych, antysocjalistycznych aspektów ustroju kapitalistycznego, które rewizjoniści chcieliby zaszczepić socjalizmowi jako „ulep­szane”. 
 
Rewizjonizm demaskuje się publicznie jako choroba trawiąca organizm dotkniętych nią partii komunistycznych i robotni­czych lub ich organizacji, szczególnie w krajach socjalistycz­nych, dopiero wówczas, kiedy ujawniają się społeczno-politycz­ne szkody, jakie choroba ta zrodziła. Rozmiary tych szkód od­powiadają zwykle rozmiarom deformacji teorii marksistowskiej i zasad marksizmu-leninizmu. Szkody mogą wychodzić na jaw dopiero po dłuższym okresie czasu. Rewizjonizm w dziedzinie ekonomiki, zaszczepiając w organizm gospodarczy państwa socjalistycznego obce mu z natury rzeczy części składowe ekono­micznego systemu kapitalizmu, stanowi zarazem największe niebezpieczeństwo dla ustroju socjalistycznego. 
 
Nasza partia, odpierając już na IX Plenum w 1957 r. atak rewizjonistów, wskazywała, że rozbraja on partię i klasę robo­tniczą w walce o socjalizm, że „wzrok i myśli rewizjonisty w istocie rzeczy obrócone są wstecz, zmierzają do powrotu mi­nionego - pod pozorem, że torują drogę przyszłości”. 
 
Rewizjoniści podważają zasadę kierowniczej roli klasy robo­tniczej i jej partii na rzecz wprowadzenia zasady wolnej gry sił politycznych, głoszą, że dyktatura proletariatu w społeczeństwie bez klas antagonistycznych — to przeżytek. Zmierzają do zatar­cia różnicy między demokracją burżuazyjną i socjalistyczną, lansując uzupełnianie demokracji socjalistycznej instytucjami burżuazyjnymi. Głoszą pokojowe współistnienie socjalizmu z kapitalizmem w sferze ideologii. W literaturze i kulturze sta­rają się orientować twórców na wzory współczesnej literatury i kultury burżuazyjnej i tą drogą propagować serwilizm wobec Zachodu. W filozofii i socjologii odrzucają lub fałszują inter­pretacje zasad marksizmu-leninizmu, starając się je „twórczo” aktualizować tezami różnych burżuazyjnych „marksologów” lub nawet jawnych antykomunistów. W naukach ekonomicznych rewizjoniści opowiadają się za likwidacją centralnego planowa­nia socjalistycznego na rzecz zastąpienia go mechanizmami ryn­kowymi. W dziedzinie nauk historycznych rewizjoniści dążą do podważenia marksistowskiej oceny historii naszego narodu, usi­łują obniżyć wyzwoleńczą rolę rewolucyjnego ruchu komuni­stycznego i zrehabilitować nurty reakcyjne, oportunistyczne i nacjonalistyczne w życiu politycznym Polski ostatniego pół­wiecza. Odrzucając klasowe kryteria oceny historycznej roli sił politycznych w naszym kraju, przeciwstawiają rewolucyjne dą­żenia klasy robotniczej interesom narodu i jego walce o niepodległość. 
 
Rewizjonizm posiada zaplecze w postaci nawarstwień dawne­go, burżuazyjnego sposobu myślenia i stosunku do interesu społecznego w różnych kręgach społeczeństwa, zwłaszcza wy­wodzących się z licznego niegdyś w naszym kraju drobnomiesz­czaństwa. Chociaż przeobrażenia socjalistyczne w naszym kraju zlikwidowały antagonistyczne klasy społeczne, to w świadomo­ści społecznej dziedzictwo przeszłości historycznej, okresu burżuazyjno-obszarniczej Polski międzywojennej, a nawet okresu rozbiorowego, nie zostało do końca przezwyciężone. Wywiera ono jeszcze określony wpływ na postawę części społeczeństwa, a zwłaszcza na pewne kręgi inteligencji, której mentalność wciąż nie jest wolna od tradycyjnego poczucia dystansu wobec mas pracujących. Dziedzictwo to znajduje wyraz w niektórych środowiskach, w reliktach nacjonalistycznych, w czołobitności wobec Zachodu i mieszczańskiego stylu życia, w egoizmie i sobkostwie, w dążeniu do łatwego urządzania się kosztem społe­czeństwa, w anarchistycznym stosunku do władzy, w braku dyscypliny społecznej i państwowej. 
 
To zaplecze rewizjonizmu odradza się i reprodukuje pod na­ciskiem systemu kapitalistycznego, który wszelkimi środkami udziela poparcia wewnętrznym siłom antysocjalistycznym. Dlatego zwalczanie rewizjonizmu i innych sił antysocjalistycznych pozostaje jednym z naczelnych zadań partii. Wymaga ono przede wszystkim wychowywania szeregów partyjnych w duchu wierności zasadom marksizmu-leninizmu i nieustannej pracy nad krzewieniem w całym społeczeństwie świadomości socjalistycznej, patriotyzmu i internacjonalizmu. 
 
wieslaw1956.blogspot.com

LordBlick 2012-10-10

Co to za spam ideologi niszczącej w ludziach indywidualne poczucie szczęścia i duchowej wartości ?

Towarzysz Wiesław 2012-10-10

Partia nasza, aktyw robotniczy i społeczny, organy władzy państwowej powinny działać stanowczo, lecz spokojnie i jednocześnie utrzymywać wzmożoną czujność. Wróg nie śpi, zarów­no ten, który działa bezpośrednio w naszym kraju, jak zwłaszcza ten, który usiłuje szkodzić Polsce od zewnątrz, z zagra­nicznych ośrodków propagandy, dywersji i szpiegostwa. 
 
wieslaw1956.blogspot.com 
 
Mówimy precz syjonistom i rewizjonistom z krytyki politycznej oraz kongresu nowej prawicy! 
 
1.bp.blogspot.com

LordBlick 2012-10-10

Przecz z totalitarnymi filozofami i takimi, którzy z góry palcem pokazują kto jest wrogiem...

Mateusz_Imperialista_Zionista_Kolonialista 2012-10-10

Dziecko, zaloz sobie bloga a nie spuszczaj sie tutaj, dobrze?

szukaj 2012-10-11

Wybitny trolling towarzyszu! Odznaczenie w komitecie gwarantowane! :)

LordBlick 2012-10-11

Jakiś czas temu Cokeman się jarał na swoim blogu płomiennymi przemowami Wiesia...

Towarzysz Wiesław 2012-10-11

Imperialisto - ja mam bloga w którym poddaję imperializm ostrej krytyce. 
 
 
Pragniemy, aby nasza literatura, zgodnie z jej tradycją, w przekładzie na język naszych czasów, wzbogacała życie du­chowe narodu, przyspieszała rytm jego serca, rozszerzała horyzonty myślowe budowniczych socjalizmu, tworzących naród coraz b 
ardziej duchowo i społecznie zespolony, zaszczepiała ludziom wiarę i nadzieję, a nie krzewiła filozofii rozpaczy, zwątpienia i bezradności wobec rzekomo ślepego losu, zwal­czała zło odziedziczone z przeszłości czy też zrodzone w kon­fliktach teraźniejszości, a nie szerzyła anarchistycznej filozofii o przekleństwie wszelkiej władzy. 
 
Powołaniem naszej literatury jest wprowadzanie czytelnika poprzez artystyczny obraz losu ludzkiego i przeżyć współcze­snego człowieka w krąg tych wielkich konfliktów moralnych, ideowych i społecznych naszych czasów, od których rozstrzyg­nięcia zależy pokój na ziemi, przekształcenie odkryć i wyna­lazków ludzkiego geniuszu z narzędzi zagłady w narzędzia postępu służące całej ludzkości i braterstwu narodów. 
 
wieslaw1956.blogspot.com

Towarzysz Wiesław 2012-10-11

Była mowa o Chile oraz o Wenezueli. Przypomnę wam swoje zdanie z 1960 na temat problemów Kuby i całej Ameryki Łacińskiej 
 
 
10 X 1960 
 
Fidel Castro w swym przemówieniu pokazał narodom Ame­ryki Łacińskiej na przykładzie Kuby, jak należy walczyć o rozwiązanie tych najżywotniejszych problemów. 
 
Palącą sprawą dla większości tych krajów jest zlikwidowanie niesprawiedliwej rela 
cji cen surowców, które te kraje sprze­dają, i cen artykułów gotowych i maszyn, które kupują. Za tą, wybitnie niekorzystną dla tych krajów, relacją cen kryje się brutalna eksploatacja przez monopolistyczny kapitał ame­rykański, który czerpie z tych krajów miliardowe zyski. Kraje Ameryki Łacińskiej straciły w ostatnim dziesięcioleciu wiele miliardów dolarów wskutek dwukrotnego, a nieraz trzykrotne­go wzrostu cen artykułów importowanych. Nie ulega wątpli­wości, że gdyby wszystkie rządy państw Ameryki Łacińskiej zajęły solidarną postawę i przeciwstawiły się półkolonialnym warunkom ekonomicznym, narzuconym im przez monopole amerykańskie, mogłyby bardzo dużo wygrać dla swoich krajów. 
 
wieslaw1956.blogspot.com

Jabollissimus 2012-10-11

Na facebook'u ten spammer też nas zaatakował. Tutaj zablokować go nie mogę. 
 
Bredniom odpowiadać nie będę.

PZ 2012-10-11

Moim zdaniem to po prostu troll, żaden socjalista :)

LordBlick 2012-10-11

W socjaliźmie zawsze bedą niedobory, bo każdy, kto ma olej w głowie i jest bardziej zaradny bedzie tępiony... 
Normalnie jawna niesprawiedliwość żeby inne kraje niż "nasz" czerpały zyski... Żyg intelektualny. :P

Mateusz_Imperialista_Zionista_Kolonialista 2012-10-12

"Bredniom odpowiadać nie będę." 
 
I slusznie, debata z takim to jak polowanie na krowe przy uzyciu karabinu snajperskiego.

Ninja 2012-10-12

zblokujicie tego TW na IP dajcie konkret bany. Na różnych forach są tacy właśnie którzy nie mają co ze sobą robić i sami ze sobą rozmawiają. To trzeba ogniem i mieczem ... Płacą im za to czy jak?

Alex 2012-10-12

Tutaj daje linka do piosenki która była w audycji jakby ktoś szukał 
www.youtube.com

Dart 2014-02-03

Nie wiem jak można tak bezkrytycznie zachwalać Pinocheta, człowieka, którego zbrodnicza hunta dopuściła potowrnych zbrodni, często na przypadkowych ludziach (łapanki). Nawet 12 letnie dzieci były gwałcone i torturowane. Rozstrzeliwano ludzi na oczach ich rodzin. O innych barbarzyńskich metodach nie wspomnę ze względu na przyzwoitość, Nie wiem jak trzeba być bardzo zaślepiony ideologicznie żeby zachwalać takiego bandytę.

Dodaj komentarz...


Adam Kreator - konserwatywny liberał pracujący niestety na etacie. W wolnym czasie zajmuje się pomnażaniem w socjalizmie XXI wieku swojej nędzy i różnymi dziwnymi zainteresowaniami: numizmatyka, fuchy, grafika 3D, rysunki, rzeźba, malarstwo, design, stare komputery, pisanie artykułów, podróże, fotografia zabytków, konserwacja sztuki, zamki polskie, monarchiści, historia ogólnie a zwłaszcza mało znane ciekawostki które wyszukuję w książkach, internecie i wikipedii. Żeby określić dokładniej trzeba wypić z nim lampkę wina o cenie powyżej 8zł za butelkę.

Krzysztof Jabollissimus - wierszoklej (słowo "poeta" używał niejeden grafoman, on skromnie nie użyje). Węglomaz i farbiarz ("rysownik i malarz" zarezerwowane są raczej dla tych, co nieszpetnie uprawiają sztukę). Wydrzymord (zaiste, by być "wokalistą" trzeba umieć śpiewać!). By poznać fragmenty jego tfu-rczości - warto zajrzeć na stronę www.jabollissimus.pl Żeby poznać go lepiej, trzeba wypić z nim lampkę wina w cenie poniżej 8zł za butelkę.

Prowadzą audycję na żywo KonserwaInne audycje tego autora:
Więcej audycji...

Liberland | Konserwa 2.0, #29 (1) - 5 lata temu
Równość - sruwność. (1) - 5 lat temu

Ludobójstwo - film - 5 lat temu

Dziwna wojna - c.d. (3) - 7 lat temu

Wojna 23 sierpnia? (12) - 7 lat temu


Trzecia wojna światowa? (6) - 7 lat temu

Plotki, ploteczki (1) - 7 lat temu


Zabory Ukrainy? (6) - 7 lat temu

Kabaret z Konserwą (4) - 7 lat temu

O masonerii (15) - 7 lat temu


Pisk eunuchów: Rosjo ratuj! (25) - 7 lat temu
Czarne święta! (11) - 7 lat temu


Właściciele Polski (12) - 7 lat temu


Na 11.11 - polub lewaka! (8) - 7 lat temu

Powrót emigranta - cz.1 (22) - 7 lat temuMrowisko masonerii (38) - 8 lat temu

Polska - Afryka Europy (13) - 8 lat temu


Litwo, Ojczyzno moja! (2) - 8 lat temuWlepy AgenTomasza (1) - 8 lat temu

Banksterzy nas okradną? (6) - 8 lat temu

Klasycy prawicy w konserwie! (10) - 8 lat temu

Jan Pietrzak (24) - 8 lat temu


Młodzież się organizuje! (11) - 8 lat temu

Punki i hipstery (16) - 8 lat temu

Szopka Noworoczna 2012/2013 (6) - 8 lat temuKornel Morawiecki w Konserwie (25) - 8 lat temu


Kult Lecha Kaczyńskiego? (35) - 8 lat temu

Europa poza Unią? (2) - 8 lat temu

Czy Polska jest konserwatywna? (19) - 8 lat temu


Korwinowe gadanie (29) - 9 lat temu

Wielki kryzys i konkurs (7) - 9 lat temu


Kto wygrał bitwę warszawską (29) - 9 lat temu


Konserwa - pełna humoru (11) - 9 lat temu

Krzyż w PE (47) - 9 lat temu

ACTA wciąż zagraża (9) - 9 lat temu

Anegdoty z uczelni... (24) - 9 lat temu


Potrzeba nam dekomunizacji (17) - 9 lat temu

Relacje polsko-żydowskie (11) - 9 lat temu

Rozbój! VIATOLL to hell! (9) - 9 lat temu


Kłamstwo smoleńskie (71) - 9 lat temu

Konserwa - Free Trade is Fair! (19) - 9 lat temu


Głodówka przeciw dysedukacji (25) - 9 lat temu
Konserwa: rozkład systemu (11) - 9 lat temuKonserwa pełna miłości (21) - 9 lat temu


Konserwa z nutką Naszości (9) - 9 lat temu

Konserwa protestacyjna! (28) - 9 lat temu

Konserwa w szkole (16) - 9 lat temu

Konserwa: ideologia a życie (13) - 9 lat temu


Karpiobójstwo i długi (12) - 9 lat temu


WRON won! 13 grudnia. (12) - 9 lat temu


Mały jubileusz Konserwy (13) - 9 lat temu

Konserwa: Solidarność (17) - 9 lat temu

Konserwa o 11.11.11 (20) - 9 lat temu


Precz z Halloween (69) - 9 lat temu
Konserwa chaosu (48) - 10 lat temuKonserwa II wojenna (22) - 10 lat temu


Konserwa: Kult siły (41) - 10 lat temu

Konserwa reedukowana (6) - 10 lat temu

Konserwa... satanistyczna! (20) - 10 lat temu

Atrapa puszki od konserwy. (3) - 10 lat temu

Konserwa w pytę! Pyta.pl (7) - 10 lat temuKonserwa o atomistyce (19) - 10 lat temu

Konserwa lwowsko-kresowa. (23) - 10 lat temu

Konserwa o sztuce (23) - 10 lat temuKonserwa - Na razie się bawmy (27) - 10 lat temuMaghreb i Lewant dalej kipi¹ (11) - 10 lat temu

Konserwa o pieskach, hau, hau! (10) - 10 lat temu

Konserwa - wódanie specjalne (9) - 10 lat temu

Konserwa - Wydanie Swiateczne (6) - 10 lat temuKonserwa (testowa) 2 (9) - 10 lat temu

Konserwa (testowa) 1 (16) - 10 lat temu

A dzisiaj polecamy:
 align="center">
Program sponsorują:

Jaro - - 20.00
numer faksu - - 30.00
Piotr_W - - 40.00
Robert - - 77.00
Donald z Brukseli - - 200.00
czk - - 56.00
Mateusz, War of Tanks - - 100.00

Możesz i ty zasponsorować >>>

Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt