Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Pon
21:00
Wydanie Główne
Wto
21:00
„Luźne Gatki” z ByteEaterem
Słuchaj radia
Wydanie Główne (1)
4 dni temu
LEWICA DZIAŁA RAZEM Z WOLNOŚCIOWCAMI?
#OtwieraMY - obywatelskie nieposłuszeństwo przeciw kwarantannie. Kolejne biznesy działają wbrew zakazowi. Atak na Kapitol i bany dla Donalda Trumpa. Czy żyjemy w dyktacie korporacji. Brak...
Świat Kamila C. | Biznes | Wywiady
4 dni temu
Finanse osobiste - Jacek Gacoń |#574
Jacek Gacoń Expert od finansów osobistych. W 2014 roku stworzył blog o tematyce finansów osobistych: https://jakdorobic.pl/. Główna idea bloga to polepszanie budżetu osobistego poprzez...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: Wydanie Główne 2019-02-12

Dajcie spokój "nietrzeźwym" kierowcom

Nadający: Marcin Hugo Kosiński i Marek Zemsta

Obława w Poznaniu. Przymusowe rozpoznawanie twarzy. Budzik dostanie dotację. Dochód gwarantowany pomaga? Posiłek w domu i zagrodzie. PPK vs OFE.

KOMENTARZE

kokorek 2019-02-16

co powiecie na taką umowę najmu. mieszkanie ma 25m a ja wynajmuję 23m, 2 metry zostawiam nie wynajęte bo w przypadku niepłacenia przez najemcę mam prawo wejść do lokalu i przesiadywać tam w tych 2 metrach nie wynajętych. 
 
Proszę o sugestie i opinie 
 
UMOWA NAJMU 
 
 
Umowa zawarta w dniu ____ ____ _______ roku w _______________ pomiędzy: 
 
 
imię i nazwisko_________________________________________ 
 
zamieszkały/zamieszkała _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
PESEL: ______________________ 
 
legitymujący się dowodem osobistym nr, seria _________________ 
 
wydanym przez __________________________________________ 
 
ważnym do_________________. 
 
Numer telefonu _______________________ 
 
Adres do korespondencji _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM 
 
 

 
 
imię i nazwisko_________________________________________ 
 
zamieszkały/zamieszkała _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
PESEL:______________________ 
 
legitymujący się dowodem osobistym nr, seria, _________________ 
 
wydanym przez __________________________________________ 
 
ważnym do_________________. 
 
Numer telefonu: _______________________ 
 
Adres do korespondencji _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
zwanym dalej NAJEMCĄ 
 
 
§ 1 
 
1. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny w postaci spółdzielczego  
 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w ________________  
 
przy ul. ______________________________________ numer lokalu __________  
 
2. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym właścicielem spółdzielczego prawa do  
 
lokalu, o którym mowa w ust. 1 (zwany w dalszej części niniejszej Umowy „Lokalem”)  
 
i ma prawo do jego wynajmowania oraz, że Lokal nie jest obciążony wadami  
 
prawnymi, ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 
 
§ 2 
 
1. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem 23 metry kwadratowe  
 
powierzchni lokalu mieszkalnego zwanej dalej przedmiotem najmu na czas  
 
określony, czyli: 
 
od dnia __________________________ do dnia _________________________. 
 
 
2. Przedmiot najmu zostanie przeznaczony wyłącznie do zaspokojenia potrzeb  
 
mieszkaniowych Najemcy.  
 
§ 3 
 
1. Przedmiot najmu wyposażony jest w sprawne urządzenia techniczno-sanitarne  
 
takie jak: 
 
(a) instalacja wodnokanalizacyjna, 
 
(b) instalacja elektryczna, 
 
(c) centralne ogrzewanie, 
 
(d) instalacja gazowa. 
 
sprzęt AGD RTV  
 
(e) pralka automatyczna ________________________ (f) kuchnia gazowa  
 
______________________ ,(g) telewizor ______________________________ 
 
(h) kuchenka mikrofalowa _______________________________ 
 
(i) lodówka _______________________________ 
Oraz: meble kuchenne, komoda, łóżko, okna PCV, pokój podłoga pokryta panelami, kuchnia podłoga pokryta płytkami, przedpokój podłoga pokryta wykładziną. 
 
§ 4 
 
1. Najemca w czasie trwania Umowy najmu zobowiązuje się płacić Wynajmującemu 
 
czynsz najmu w wysokości ____________________ zł, (słownie) 
 
__________________________________________________________________ 
 
złotych 00/100, płatny z góry miesięcznie do piętnastego dnia każdego miesiąca i  
 
bez konieczności dodatkowego wezwania do zapłaty. 
 
2. Czynsz będzie płatny Wynajmującemu gotówką za pokwitowaniem  
 
własnoręcznym podpisem. 
 
3. Wskazany wyżej czynsz najmu obejmuje ryczałtowe koszty eksploatacyjne  
 
wynikające z rachunków wystawionych przez zarządcę budynku – Spółdzielnie  
 
mieszkaniową oraz dostarczyciela energii elektrycznej PGE 
 
oraz gazu PGNiG jeśli: 
 
(a) miesięczny rachunek za prąd nie przekroczy kwoty: ______________ 
 
(słownie) ________________________________________ złotych 00/100 
 
 
(b) miesięczne opłaty całkowite do Spółdzielni wliczające również zużycie ciepłej i  
 
zimnej wody nie przekroczą kwoty: ____________________ . 
 
(słownie) ________________________________________ złotych 00/100 
 
 
Jeśli wymienione wyżej koszty eksploatacyjne przekroczą podane kwoty  
 
Wynajmujący ma prawo powiększyć czynsz najmu o kwotę odpowiadającą  
 
równowartości zsumowanych przekroczonych kwot kosztów eksploatacyjnych. 
 
§ 5 
 
1. Datę płatności stanowi dzień przekazania kwoty czynszu w gotówce do rąk  
 
Wynajmującego potwierdzony pokwitowaniem z własnoręcznym podpisem. 
 
2. W razie opóźnienia lub zwłoki w spłacie czynszu Najemca zobowiązany jest uiścić 
 
odsetki umowne w maksymalnej wysokości przewidzianej w art. 359§21 k. c. 
 
§ 6 
 
1. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego  
 
przeznaczeniem tj. wyłącznie na cele mieszkaniowe, z należytą starannością oraz  
 
dobrymi obyczajami, dbając o jego stan techniczny i sanitarny, w sposób nie  
 
przekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji. 
 
2. Najemca bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa 
 
wynająć lub podnająć przedmiotu najmu, czy jego części pod jakimkolwiek tytułem 
 
prawnym lub faktycznym oraz nie może go oddać w nieodpłatne używanie innym  
 
osobom. Najemca oświadcza że nie będzie meldował siebie ani żadnych innych osób  
 
w niniejszym lokalu przebywających. Przedmiot najmu nie może także stanowić  
 
przedmiotu zamiany. Każdorazowe naruszenie ww. postanowień będzie skutkować  
 
rozwiązaniem niniejszej Umowy przez Wynajmującego bez zachowania okresu  
 
wypowiedzenia (tj. ze skutkiem natychmiastowym). 
 
3. Najemca bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej i pisemnej pod rygorem nieważności 
 
zgody Wynajmującego nie ma prawa dokonywać, chociażby jednorazowo,  
 
jakichkolwiek adaptacji czy modernizacji, które mogłyby zmienić substancję lub  
 
sposób przeznaczenia przedmiotu najmu . W przypadku uzyskania zgody  
 
Wynajmującego, wymaganej niniejszym ustępem, wszelkie koszty oraz ryzyko  
 
związane z ww. adaptacjami lub modernizacjami obciążają Najemcę. W przypadku  
 
dokonania adaptacji lub modernizacji bez wymaganej niniejszym ustępem zgody  
 
Wynajmującego, Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy  
 
bez zachowania okresu wypowiedzenia (tj. ze skutkiem natychmiastowym)., a także  
 
do obciążenia Najemcy wszystkimi kosztami związanymi z przywróceniem  
 
przedmiotu najmu do stanu sprzed niedozwolonej adaptacji lub modernizacji. 
 
4. Najemca niniejszym zrzeka się ubiegania się o zwrot poczynionych na przedmiot  
 
najmu nakładów, jednakże przedmioty, które mogą być bez uszczerbku lub zmiany  
 
dla przedmiotu najmu od niego odłączone, Najemca ma prawo w razie rozwiązania  
 
lub wygaśnięcia Umowy zabrać bez zbędnej zwłoki. 
 
5. Wynajmujący nie zezwala bez pisemnej zgody zawierania przez Najemcę 
 
jakichkolwiek umów z dostawcami mediów elektronicznych oraz energii elektrycznej i  
 
gazu na adres przedmiotu najmu niniejszej umowy.  
 
§ 7 
 
Ponadto Najemca zobowiązany jest do: 
 
(1) przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, 
 
(2) udostępnienia, a w razie potrzeby opróżnienia przedmiotu najmu Wynajmującemu  
 
w celu dokonania niezbędnych remontów, przy czym Wynajmujący nie jest  
 
zobligowany do zapewnienia Najemcy lokalu zastępczego, 
 
(3) uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na zamieszkanie innych osób w  
 
przedmiocie najmu, 
 
(4) bezwzględnego przestrzegania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w 
 
przedmiocie najmu , a także wskazywania przedmiotu najmu jako siedziby spółek,  
 
fundacji, stowarzyszeń, bądź innych podmiotów, a także wskazywania przedmiotu  
 
najmu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej itp. 
 
(5) pokrycia wszelkich szkód związanych z dewastacją przedmiotu najmu, 
 
(6) zaniechania działań mogących zakłócać korzystanie z lokali sąsiednich ponad 
 
przeciętną miarę, 
 
(7) niezwłocznie informować Wynajmującego o wszelkich problemach związanych z 
 
przedmiotem najmu. 
 
§ 8 
 
Najemca zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i zobligowany jest  
 
do przeprowadzenia na własny koszt i ryzyko bieżących napraw związanych z  
 
jego codzienną eksploatacją, do których należą w szczególności: 
 
(1) naprawa podłóg w przypadku uszkodzenia, okien i drzwi (w tym uzupełnianie  
 
przeszkleń) oraz zamków, 
 
(2) konserwacja, bądź naprawa wszelkich urządzeń armatury sanitarnej znajdujących 
 
się w przedmiocie najmu, 
 
(3) drobnych napraw instalacji sanitarnych i technicznych zapewniających  
 
korzystanie z mediów w przedmiocie najmu (w szczególności: zapewnienie drożności  
 
instalacji sanitarnych), umeblowania, a także pozostawionego do  
 
dyspozycji Najemcy sprzętu AGD i RTV, wymiany żarówek w przypadku przepalenia. 
 
§ 9 
 
Najemca niniejszym zwalnia Wynajmującego z odpowiedzialności za wszelkie długi 
 
powstałe w związku z najmem względem osób trzecich. Całkowitą odpowiedzialność  
 
za długi powstałe w związku z najmem względem osób trzecich ponosi Najemca. 
 
§ 10 
 
1. W przypadku, gdy Najemca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z zapłatą pełnej 
 
wysokości czynszu co najmniej za dwa pełne miesiące, Wynajmujący ma prawo  
 
najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia (tj. ze skutkiem  
 
natychmiastowym). Najemca upoważnia w tym przypadku Wynajmującego do  
 
wejścia do wynajmowanego przedmiotu najmu związanego niniejszą umową,  
 
uprzątnięcie go na koszt i ryzyko Najemcy i ponowne przeznaczenie do wynajmu. 
 
2. W przypadku opóźnienia lub zwłoki Najemcy z zapłatą chociażby części czynszu 
 
najmu co najmniej za dwa pełne miesiące, Wynajmujący ma prawo najem  
 
wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia (tj. ze skutkiem  
 
natychmiastowym). Najemca upoważnia w tym przypadku Wynajmującego do  
 
wejścia do wynajmowanego przedmiotu najmu związanego niniejszą umową,  
 
uprzątnięcie go na koszt i ryzyko Najemcy i ponowne przeznaczenie do wynajmu. 
 
3. W przypadku gdy Najemca korzysta z przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z  
 
umową, dobrymi obyczajami lub zaniedbuje go w sposób narażający na zniszczenie,  
 
bądź wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi, zakłóca  
 
spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu  
 
publicznym czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku ( m.in. nie  
 
przestrzeganie warunków ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6 rano ), Wynajmujący  
 
ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia 
 
(tj. ze skutkiem natychmiastowym).  
 
Najemca upoważnia w tym przypadku Wynajmującego do wejścia do  
 
wynajmowanego przedmiotu najmu związanego z niniejszą umową, uprzątnięcie  
 
go na koszt i ryzyko Najemcy i ponowne przeznaczenie do wynajmu. 
 
4. Wynajmujący w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w ustępach 1 lub 2 lub  
 
3 § 10 niniejszej umowy zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego  
 
rozwiązania umowy z dostarczycielami energii elektrycznej i gazu a Najemca  
 
zobowiązuje się zrezygnować z wszelkich roszczeń wynikających z tego prawa. 
 
5. Najemca wyraża zgodę no przymusowe opuszczenie przedmiotu najmu w  
 
przypadku nie wywiązywania się przez niego w zapłacie pełnej lub częściowej  
 
wysokości czynszu co najmniej za dwa pełne miesiące, oraz zakazu wynajmu 
 
osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela. 
 
§ 11 
 
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania oględzin przedmiotu najmu  
 
celem zapoznania się z jego stanem technicznym oraz spisaniem liczników kosztów  
 
eksploatacyjnych. 
 
2. Wynajmujący może przeprowadzić konserwację sieci elektrycznej i wodociągowej  
 
w przedmiocie najmu co może się wiązać z możliwością odłączenia dostaw prądu i  
 
wody . 
§ 12 
 
1. Dla zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego mogących wyniknąć z 
 
niniejszej Umowy w szczególności co do zapłaty czynszu najmu, opłat 
 
eksploatacyjnych, o których mowa w §4 i innych kosztów, Najemca wpłacił 
 
Wynajmującemu kaucję w wysokości___________________ zł 
 
(słownie__________________________________________________ złotych  
 
00/100), co stanowi dwukrotność miesięcznego czynszu a Wynajmujący oświadcza,  
 
że kaucję otrzymał w chwili podpisania umowy. 
 
2. Kaucja, o której mowa w ust. 1, do czasu trwania Umowy stanowi własność 
 
Wynajmującego i zostanie zwrócona Najemcy w kwocie w dniu zwrotu przedmiotu  
 
najmu Wynajmującemu, po uprzednim rozliczeniu i potrąceniu należności  
 
przysługujących Wynajmującemu zgodnie z treścią ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
3. W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Wynajmujący,  
 
zgodnie z jej postanowieniami, przeznaczy jakąkolwiek część kaucji na poczet  
 
przysługujących mu należności, Najemca zobowiązany będzie do niezwłocznego  
 
uzupełnienia kaucji do wysokości określonej w ust. 1 pod rygorem zaliczenia  
 
odpowiedniej części czynszu najmu na poczet kaucji, czego konsekwencją może być  
 
popadnięcie w zwłokę. 
§ 13 
 
1. Wynajmujący wyda przedmiot najmu Najemcy w momencie zapłaty kwoty czynszu  
 
za pierwszy miesiąc oraz ustalonej w §12 kaucji. 
 
2. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w ciągu dwóch dni od dnia  
 
doręczenia przez Wynajmującego informacji o rozwiązaniu niniejszej umowy lub w  
 
ciągu dwóch dni od momentu wygaśnięcia niniejszej Umowy bez obowiązku  
 
informowania najemcy. Najemca upoważnia w tym przypadku Wynajmującego do  
 
wejścia do wynajmowanego przedmiotu najmu związanego z niniejszą umową,  
 
uprzątnięcie przedmiotu najmu na koszt i ryzyko Najemcy i ponowne przeznaczenia  
 
do wynajmu. 
 
3. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, z 
 
uwzględnieniem normalnej eksploatacji. 
 
4. W razie bezskutecznego upływu terminu do zwrotu przedmiotu najmu  
 
Wynajmującemu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary  
 
umownej w wysokości odpowiadającej 50% czynszu najmu za każdy rozpoczęty  
 
tydzień bezumownego używania. 
§ 14 
 
Wynajmujący w każdym przypadku zachowuje prawo do dochodzenia  
 
odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwoty wynikające z kar umownych. 
 
§ 15 
 
1. Wszelka korespondencja, a także informacja o zmianie adresów, telefonów 
 
i innych danych do korespondencji między Stronami odbywa się osobiście lub za  
 
pomocą listów poleconych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku informacji o  
 
zmianie ww. informacji doręczenie uznaje się za skuteczne na wyżej wskazane 
 
adresy i numery. 
 
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie  
 
swojego adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania korespondencji  
 
wysyłanej na stary adres za skutecznie dostarczoną. 
 
2. Zmiany postanowień niniejszej Umowy, wymagają uzgodnienia przez Strony oraz 
 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
3. Rozstrzyganie wszelkich sporów mogących powstać na gruncie stosowania  
 
niniejszej Umowy należy do polskich sądów powszechnych, właściwych miejscowo  
 
ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego. 
 
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu 
 
Cywilnego. 
§ 16 
 
1. Najemca zobowiązuje się przekazywać oraz informować Wynajmującego o  
 
kierowanej do niego korespondencji na adres lokalu. 
 
§ 17 
 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
 
jednym dla każdej ze Stron. 
§ 18 
 
1. Integralną częścią niniejszej umowy najmu jest protokół zdawczo-odbiorczy. 
 
§ 19 
 
1. Dla zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego mogących wyniknąć z 
 
niniejszej Umowy w szczególności co do zapłaty czynszu najmu, opłat 
 
eksploatacyjnych, o których mowa w §4 i innych kosztów została sporządzona  
 
Deklaracja Wekslowa, która jest integralną częścią niniejszej umowy najmu. 
 
§ 20 
 
1. Najemca oświadcza że zapoznał się z zapisami niniejszej umowy najmu i nie  
 
wnosi żadnych zastrzeżeń dotyczących jej treści. Najemca zezwala na  
 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego celem zawarcia i  
 
realizowania niniejszej umowy najmu. 
 
§ 21 
 
1. Przedłużenie Umowy Najmu może nastąpić wyłącznie poprzez sporządzenie przez  
 
Wynajmującego kolejnej Umowy Najmu na czas określony. 
 
§ 22 
 
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze  
 
stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ _________________ 
Wynajmujący miejscowość, data 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ _________________ 
Najemca miejscowość, data 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 
Strony ustalają na dzień podpisania umowy stany liczników: 
 
 
Ciepła woda: _______________________________ 
 
Zimna woda: _______________________________ 
 
Energia elektryczna: _________________________ 
 
Uwagi dotyczące stanu pomieszczeń 
 
Duży pokój: 
 
 
 
 
 
 
Kuchnia: 
 
 
 
 
 
 
Przedpokój: 
 
 
 
 
 
 
 
WC: 
 
 
 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
Wynajmujący Najemca

Biedaszybnik z Wałbrzycha 2019-02-17

Przed sądem powiedziano by że umowa narusza zasady współżycia społecznego regulowanego KC i żadne logiczne dowody by nie ci pomogły... Jak nie masz prawnej możliwości fizycznego usunięcia z lokalu to nic nie wskórasz.

hmp 2019-02-23

Typowy kuc. Bierzesz się za biznes wynajmu a nie znasz przepisów. Umowe wkleja w komentarzu xD

Dodaj komentarz...

Marcin Hugo Kosiński i Marek Zemsta


Libertarianin. Przedsiębiorca. Dziennikarz.

Właściciel radia KonteStacja. Od ponad 12 lat, propagator wolności słowa, nieszablonowego podejścia do własnego życia i kreatywnej edukacji.

Założyciel newslettera Ideoskop.pl mówiącego o niebabalnych pomysłach na biznes, które ktoś gdzieś wdrożył w życie oraz platformy edukacyjnej Edukatorium.pl dla osób przedsiębiorczych.

A do tego jeszcze bloger w Kosinski.IT

Prowadzi audycję na żywo Wydanie Główne od której się wszystko zaczęło. Jest wciąż główną pozycją rozgłośni. Niebanalne tematy i ciekawi goście. W poniedziałki o 21.00


Medale:

Prowokator miesiąca
złoty!
Inne audycje tego autora:Premier znowu bredzi (2) - 3 tygodnie temu


Czy pomaganie ma sens? - 5 tygodnie temu

Czy to już komunizm? (2) - 6 tygodni temu

Czy Wiedźmin jest polski? (1) - 7 tygodni temu

Więcej audycji...
90% Kontestacji będzie zaorane (2) - 8 tygodni temu


Kolory Kwarantanny Narodowej (3) - 2 miesiące temu


Czy można protestować w kościele? (4) - 3 miesiące temu

Unikaj szpitali (7) - 3 miesiące temu

Pościg za ludzmi bez maski (1) - 3 miesiące temu

25 lat i 48 mln kary do zaplaty (2) - 3 miesiące temu

Nauczyciele uciekają (6) - 4 miesiące temuNiskie podatki już były (15) - 5 miesiące temu

Czy trzeba nosić maseczki? (13) - 5 miesiące temu

Male i duze państwa autorytarne (4) - 5 miesięcy temu


Strzelać czy resocjalizować? (2) - 6 miesięcy temu

Mieszkania za 50% ceny (1) - 6 miesięcy temu


Nie bedzie nowych podatków! (2) - 6 miesięcy temu

Bitwa o wozy rozstrzygnięta! (4) - 7 miesięcy temu

Młodzi Gniewni o wyborach - 7 miesięcy temu

Czy LGBT to ludzie? (5) - 7 miesięcy temu

Dotacji w lipcu nie będzie (1) - 8 miesięcy temu

Czy policjanci się wstydzą (1) - 8 miesięcy temu

Nowy (nie)podatek od smartfonów (3) - 8 miesięcy temu

Gazem w przedsiębiorców - 8 miesięcy temu

Węgiel jest święty (1) - 8 miesięcy temu

W co mają inwestować normiki? (12) - 9 miesięcy temu

W szpitalach nie ma kolejek (4) - 9 miesięcy temu

Zagrajmy w grę (2) - 9 miesięcy temu

Turkmenistan pokonał wirusa! - 9 miesięcy temu

Pomagał bez zgody stosownych organów! (6) - 10 miesięcy temu

Jestem na kwarantannie! (1) - 10 miesięcy temu

Dlaczego nie warto #zostawaćwdomu? (5) - 10 miesięcy temu

Jak zarobić na koronawirusie? (2) - 10 miesięcy temu

Kupujcie makaron - coronavirus u bram (2) - 11 miesięcy temu


W Niemczech bieda! - 11 miesięcy temu

Nauczyciele zarabiają za mało! (2) - 11 miesięcy temu

Bądź patriotą, nie umieraj na rozkaz (6) - 11 miesięcy temu

Byle by przeżyć (2) - 11 miesięcy temu
Rząd Cię szybko uzdrowi (1) - ponad rok temu

Idzie drożyzna (2) - ponad rok temu


Muzeum z najwyższej półki (1) - ponad rok temu


Kiedy ojczyzna wzywa! (2) - ponad rok temu


Hugo zostaje kurem domowym (3) - ponad rok temu

Kto nas będzie leczył? (4) - ponad rok temu


Polską rządzą emeryci i rolnicy (6) - ponad rok temu


Siłownia w domu i w zagrodzie (6) - ponad rok temu

Francja wprowadza ACTA2 (3) - ponad rok temu
Czy to koniec wolnego Hong Kongu? (1) - ponad rok temu

10 groszy za indyka (1) - ponad rok temu

YT wciąż jest najlepszy? (3) - ponad rok temu

wRealu24 niesłusznie skasowane! (3) - ponad rok temu

Oddaje500plus chellange! (13) - ponad rok temu


Kontestacja ma juz 10 lat! (2) - ponad rok temu

Bodnar broni zbrodniarza? (2) - ponad rok temu

Uwaga urzędniczy bełkot (3) - ponad rok temu

Lobby alkoholowe znowu wygrało (4) - ponad rok temu

Czy wolnościowiec może brać 500+? (12) - ponad rok temu

Film Sekielskiego bije rekordy (18) - ponad rok temu

Korki drogowe nie są takie złe (3) - ponad rok temu

Seks w krzakach czy w samochodzie? (2) - ponad rok temu

Czy będą matury? (1) - ponad rok temu


Wydanie specjalne w pociagu PKP (2) - ponad rok temu

Homoseksualiści do wiezienia (3) - ponad rok temu

Flaszka prawem, nie towarem (1) - ponad rok temu

Niech już nas w końcu skażą (12) - ponad rok temu

ROI z obywatela (9) - ponad rok temuCzy Taśmy Kaczyńskiego to lipa? (4) - ponad rok temu

Bezrobotni zostana abstynentami (4) - ponad rok temu


Emigranci psują nasze dzieci! (7) - 2 lata temu


Magiczne szable i tarcze (1) - 2 lata temu


Kto zaorał Hugo? - 2 lata temu

Kto ukradł nam Marsz? (1) - 2 lata temu


Twój głos nic nie znaczy (6) - 2 lata temu
Matka Boska Dotacyjna (9) - 2 lata temu

Ile kosztuje dzwon? (4) - 2 lata temu

Rozwody przez internet - 2 lata temu


Jedzenie można wyrzucać (6) - 2 lata temu


RODO nie jest potrzebne! (2) - 3 lata temu


Wytrychy na cenzurowanym (4) - 3 lata temu

Autostopem na Kitaj (2) - 3 lata temu


Zdrajcy sprawy (4) - 3 lata temu
Taxi zamiast PKS (4) - 3 lata temu

Jedna miska na 10 kobiet (6) - 3 lata temu


Nie daj sie golić za muzykę (3) - 3 lata temu


Każdy w końcu umrze (2) - 3 lata temuZnajdź swojego alfonsa (11) - 3 lata temu

Zabić czy usunąć? (7) - 3 lata temu

Jak zostać Dworcem? (1) - 3 lata temuJak pędzić bimber (10) - 3 lata temu

Czy bańka już pękła? (8) - 3 lata temu

Małżeństwo się nie opłaca (20) - 3 lata temu

Nowy, legalny hazard (2) - 3 lata temu

Złodzieje ciepła atakują (18) - 3 lata temu

ZUS nie chce 5 mld (2) - 3 lata temu

Black Friday po polsku (4) - 3 lata temu

Nowy próg podatkowy (11) - 3 lata temu

Wszyscy jestesmy zlodziejami (5) - 3 lata temu


Koniec polskich spółek w UK? (1) - 3 lata temu

Za tanie linie lotnicze (8) - 3 lata temu

Jak omijać kontrolę państwa (9) - 3 lata temu

Kto blokuje zakup kryptowalut? (5) - 3 lata temu

Ile zapłacisz za nowe seriale (5) - 3 lata temu


O jedna wyplatę mniej (3) - 4 lata temu


Wolnościowcy upadają (13) - 4 lata temu
A klientów mamy w nosie (1) - 4 lata temu

Za co lubię Unię Europejską (18) - 4 lata temu

Czy wziąłbyś order? (22) - 4 lata temuTwoje hasła są za słabe! (6) - 4 lata temu

Niemcy cenzurują internet (4) - 4 lata temu

Do apteki dopłyniesz wpław (7) - 4 lata temu


Wywiad z terrorystą (34) - 4 lata temu


Kto spekuluje masłem? (3) - 4 lata temu

Czy Asbiro to sekta? (12) - 4 lata temu

Czy chciałbyś tyle zarabiać? (15) - 4 lata temu
Lewak zmusza do picia wódki (9) - 4 lata temuChcę sprzedać nerkę męża! (45) - 4 lata temu


No to nacjonalizujemy hazard (4) - 4 lata temu

Warto być biednym (8) - 4 lata temu

Czy Kościół kradnie? (5) - 4 lata temu
Na chuja nam dzietność? (13) - 4 lata temu

Polska skazała terrorystę (6) - 5 lata temu
Do czego prowadzi socjalizm? (5) - 5 lata temuBandyta, ale polski bandyta (13) - 5 lat temu


Jak unikać długów? (1) - 5 lat temuBluzgi, bluzgi, bluzgi... (20) - 5 lat temu

Znamy wyniki wyborów (21) - 5 lat temu


Majonezowi mówimy NIE (16) - 5 lat temu

Koniec z handlem dziećmi (10) - 6 lat temu

Ujawniamy prawdziwego trolla (3) - 6 lat temu


"Te wybory to przełom" (24) - 6 lat temuPo co mieszkać w Polsce? (11) - 6 lat temu

Hugo w Business Misji (6) - 6 lat temu
Jak nie płacić mandatów? (4) - 6 lat temuObalamy mity nt. energetyki (43) - 6 lat temuCzy alimenty powinny istnieć? (29) - 6 lat temu
Możesz jeździć na gapę (10) - 7 lat temuKorwinowsko i emigracyjnie (14) - 7 lat temu


Dlaczego tutaj jest tak drogo? (13) - 7 lat temu

Górnicy mordują ludzi (19) - 7 lat temu

Wolni ludzie się nie żenią (12) - 7 lat temuPrzepracowała 17 lat w ZUS-ie (23) - 7 lat temu


Czy Owsiak kradnie? (26) - 7 lat temu

Czy Żydzi są terrorystami? (18) - 7 lat temu


Jak zabrać 15 milionów? (42) - 7 lat temu


Jak wygrać 24 MacBooki (17) - 7 lat temu
Ile dałbyś za dziecko? (25) - 7 lat temu


Jak kraść? (49) - 7 lat temu


Opodatkujmy rowerzystów (32) - 8 lat temu

Ja zawsze chcę pić... (18) - 8 lat temu

Jak zabić krowę? (46) - 8 lat temuJak wycenić dziecko? (9) - 8 lat temu

MLM to ściema (67) - 8 lat temu

Dupy z Wykopu (40) - 8 lat temuCzy Polacy to kapusie? (44) - 8 lat temu


Kontestatorskie życzenia (6) - 8 lat temu
Czy na taką partię czekamy? (30) - 8 lat temuCzy rolnicy nas okradają? (43) - 9 lat temu

Jak manipulują media? (12) - 9 lat temu


Nietypowe lekarstwo na kaca (5) - 9 lat temu

Korporacje są wyzyskiwane! (23) - 9 lat temu


Wódka czy panienki? (19) - 9 lat temu


Jak nie płacić mandatów? (12) - 9 lat temu


Martin: Jak rzuciłem etat? (27) - 9 lat temu

Gdzie są nasze pieniądze? (13) - 9 lat temu

Squatter przejmuje audycję! (44) - 9 lat temu


Jak się wykańcza firmy (6) - 9 lat temu


Panie, jak protestować? (31) - 9 lat temu

ACTA samo zło (87) - 9 lat temu
ZUS jako partner biznesowy (13) - 9 lat temu

Naloty na graczy (17) - 9 lat temu


Wieczór powyborczy (61) - 9 lat temu

Wręcz przeciwny tygodnik (46) - 9 lat temuIle zarabia młody dziennikarz? (17) - 10 lat temu

Ile powinien zarabiać poseł? (14) - 10 lat temu


Cała prawda o szczepieniach (22) - 10 lat temu

Nie bądź Jeleniem! (12) - 10 lat temu


Przemyt to grzech! (39) - 10 lat temu

Sześciolatki do szkoły? (68) - 10 lat temuNowe podatki Unii Europejskiej (23) - 10 lat temu

Krągły fetyszyzm (38) - 10 lat temu


Frondo, nie idź tą drogą! (31) - 10 lat temuDemaskujemy manipulacje TVN (31) - 10 lat temuBereta LIVE 2/2 (68) - 10 lat temu

Bereta LIVE 1/2 (33) - 10 lat temuCzy lasy powinny być prywatne? (40) - 10 lat temu

Świat wg PARP godzina druga (7) - 10 lat temu


Dziękujemy ci Platformo (27) - 10 lat temu

Czy Windows jest zbyt drogi? (56) - 10 lat temuTa złodziejska prywatyzacja (36) - 10 lat temuTelewizja śniadaniowa (20) - 10 lat temu


Prawa posiadaczy broni (4) - 10 lat temu


Oszustwa na fotoradarach (6) - 10 lat temu


Jak robią nas w balona (33) - 10 lat temu
Czy media kłamią? (38) - 11 lat temu


Rób, do cholery, dzieci! (11) - 11 lat temu

Prawo do bycia skontrolowanym (1) - 11 lat temu
Dlaczego zarabiasz tak mało? (66) - 11 lat temu

KonteStacja pisze książkę (65) - 11 lat temu


ZUS emigruje do USA (15) - 11 lat temuTylko tutaj nie ma cenzury (32) - 11 lat temu


Jak ukraść dziecko? (9) - 11 lat temu

cHWDP reaktywacja! (12) - 11 lat temu

Martin o PKP w TVN (4) - 11 lat temuKrzyże w szkołach??? (23) - 11 lat temu

Wymyślamy partię idealną (5) - 11 lat temu


O buncie informatyków (8) - 11 lat temuUE powstała! (2) - 11 lat temu

Pilot pierwszego sezonu (5) - 12 lat temu

A dzisiaj polecamy:
 align="center">
Program sponsorują:

nowy sącz rozwody sprawy - - 20.00
Montaż Anten Warszawa - - 20.00
giełdy pracawsieci.net - - 20.00
Rozyc - - 20.00
biuro rachunkowe lider sc nowy sącz - - 20.00
rzeczoznawca majątkowy i wycena... - - 20.00
Wiercenie studni głębinowych Gorlice, Nowy... - - 20.00

Możesz i ty zasponsorować >>>

Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt